دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، اسفند 1392 

مقاله پژوهشی

معرفی، بررسی و تحلیل نسخه‌ خطی «کاشف المشکلات» ابوبکر بن کالنجار شیرازی

صفحه 1-22

فاطمه کوپا؛ مصطفی گرجی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ فرشته محجوب


تصاویر کعبه و ترک ادب شرعی در شعر خاقانی

صفحه 39-58

محسن ذوالفقاری؛ زهرا موسوی؛ سید کیهان شهدائی


چین در شاهنامه فردوسی

صفحه 59-72

علی اکبر جعفری؛ حمیدرضا پاشازانوس


لزوم تصحیح انتقادی دیوان سید حسن غزنوی

صفحه 73-86

عباس بگ‌جانی؛ عصمت خوئینی؛ مسعود جعفری