دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، خرداد 1392 
اشعاری نو یافته در جنگ خطّی 900 مجلس

صفحه 45-60

محسن شریفی صحی؛ حامد خاتمی پور