دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، خرداد 1393 
رویکرد تحلیلی به عناصر داستانی سندبادنامه

صفحه 61-76

محمدامیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی؛ اکرم عارفی