دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، شهریور 1393 

مقاله پژوهشی

بازتاب دیدگاه شاعر در نحو منظومه ویس و رامین

صفحه 1-22

مسعود فروزنده؛ امین بنی طالبی


بازشناخت «نامه نامی» اثری ناشناخته از خواندمیر

صفحه 67-84

حمید رضایی؛ محمدابراهیم ایرج پور؛ زهرا نوربخش


کاربرد آیات و احادیث در تاریخ بیهقی

صفحه 85-102

محمد مجوزی؛ فاطمه علیخانی ثانی ابدال آبادی