دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، مرداد 1395 (30) 
بررسی فرایند واژه‌سازی در زاد‌ المسافر ناصرخسرو

صفحه 91-108

10.22108/rpll.2016.20416

محمدنبی خیرآبادی؛ مهیار علوی مقدّم؛ احمد خواجه ایم