مقاله پژوهشی
خوانندة نهفته؛ معیاری برای انتخاب متن در بازنویسی (بررسی خوانندة نهفته در کلیله‌ودمنه براساس نظریة ایدن چمبرز)
خوانندة نهفته؛ معیاری برای انتخاب متن در بازنویسی (بررسی خوانندة نهفته در کلیله‌ودمنه براساس نظریة ایدن چمبرز)

فرزانه معینی؛ سعید حسام‌پور

دوره 11، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22108/rpll.2019.111550.1342

چکیده
  در میان آثار کهن ادب فارسی، کلیله‌ودمنه یکی از متن‌هایی است که توجه بسیاری از بازنویسان را برانگیخته و حکایت‌های فراوانی از آن بازنویسی شده است. برای یافتن دلیل این توجه و پی‌بردن به اینکه آیا این اثر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسة تحلیلی دو ترجمة عوارف‌المعارف با توجه به تفاوت دیدگاه مترجمان
مقایسة تحلیلی دو ترجمة عوارف‌المعارف با توجه به تفاوت دیدگاه مترجمان

فروغ فرجام؛ علی اصغر میرباقری فرد؛ سیده مریم روضاتیان

دوره 11، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 17-30

https://doi.org/10.22108/rpll.2019.114265.1414

چکیده
  می‌توان گفت نوع مخاطبانِ یک اثر و بستری که نوشته در آن نشو و نما می‌یابد، تعیین‌کننده و پردازشگرِ محتوایی نو و دگرگونه از مفهومی واحد است و در متنی که به اقتضای حال خوانندگان پدید می‌آید، تأثیر خود ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ملاحظاتی دربارة منظومة شبرنگ‌نامه
ملاحظاتی دربارة منظومة شبرنگ‌نامه

محمود رضایی دشت ارژنه

دوره 11، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 31-46

https://doi.org/10.22108/rpll.2018.111413.1321

چکیده
  شبرنگ‌نامه از سراینده‌ای ناشناس و یکی از منظومه‌های پهلوانی مهم پس از شاهنامه است. این اثر که گویا در سدة ششم سروده شده است دربارة کین‌ستانی شبرنگ، پور دیو سپید، از رستم و ایرانیان سخن می‌گوید. شبرنگ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی ظرفیت‌های اقتباس پویانمایی (انیمیشن) از منطق‌الطیر عطار
بررسی ظرفیت‌های اقتباس پویانمایی (انیمیشن) از منطق‌الطیر عطار

طیبه پرتوی راد

دوره 11، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 47-62

https://doi.org/10.22108/rpll.2019.113059.1384

چکیده
  متون ادبی ایران به‌ویژه متون کهن هیچ‌گاه برای نمایش به نگارش درنیامده است؛ ولی برخی از آنها ظرفیت‌های نمایشی دارد و فیلمنامه‌نویسان می‌توانند به شیوه‌های مختلف از آنها اقتباس و استفاده کنند. منطق‌الطیر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل ویژگی‌های سبکی مطلوب فرامرزنامه برای اقتباس انیمیشن
تحلیل ویژگی‌های سبکی مطلوب فرامرزنامه برای اقتباس انیمیشن

علیرضا پورشبانان؛ امیرحسین پورشبانان

دوره 11، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 63-78

https://doi.org/10.22108/rpll.2019.115247.1443

چکیده
  پویانمایی (انیمیشن) یکی از مهم‌ترین گونه‌ها یا ژانرهای تاریخ سینمای جهان است که همواره بسیاری از هنرمندان و مخاطبان به آن توجه داشته‌اند و آثار درخشان بسیاری در بستر آن خلق شده است. در طول شکل‌گیری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
خوانش تحلیلی نفثة‌المصدور بر مبنای تاریخ‌گرایی نو
خوانش تحلیلی نفثة‌المصدور بر مبنای تاریخ‌گرایی نو

محمود رنجبر

دوره 11، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 79-93

https://doi.org/10.22108/rpll.2019.112194.1353

چکیده
  نفثة‌المصدور از مهم‌ترین کتاب‌های تاریخ ادبیات ایران است که مرز بین تاریخ و ادبیات را به هم نزدیک کرده است. نزدیکی تاریخ و ادبیات یکی از پایه‌های اساسی تاریخ‌گرایی نو به شمار می‌رود. در این رویکرد، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رد انتساب عجایب‌الدنیا به ابوالموید بلخی برحسب مقایسه این اثر و عجایب مندرج در گرشاسب‌نامه اسدی طوسی
رد انتساب عجایب‌الدنیا به ابوالموید بلخی برحسب مقایسه این اثر و عجایب مندرج در گرشاسب‌نامه اسدی طوسی

مهدی دهرامی

دوره 11، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 95-112

https://doi.org/10.22108/rpll.2019.115838.1466

چکیده
  به ابوالموید بلخی کتابی با عنوان عجایب‌الدنیا منسوب است که برخی به قطعیت، آن را از وی دانسته و معتقدند در قرن هفتم دخل و تصرفاتی در آن ایجاد شده است. ابوالموید صاحب شاهنامه‌ای منثور بوده که بخشی از آن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شرح چند بیت از خاقانی با رویکردی انتقادی به دیگر شروح
شرح چند بیت از خاقانی با رویکردی انتقادی به دیگر شروح

امیر سلطان محمدی؛ سید منصور سادات ابراهیمی

دوره 11، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 113-133

https://doi.org/10.22108/rpll.2018.111868.1341

چکیده
  خاقانی شاعری است که اگر او خیال‌انگیزترین شاعر زبان فارسی نامیده شود، گزافه نیست. توجه‌نکردن به لایه‌های عمیق ساختاری و معنایی شعر او باعث می‌شود هم از مقصود و معنای منظور او در شعر دور شویم و هم لطافت‌های ...  بیشتر
نکتۀ نویافته در بیتی از قصیدۀ ترسائیۀ خاقانی؛ نگاهی تازه به تربیع و تثلیث
نکتۀ نویافته در بیتی از قصیدۀ ترسائیۀ خاقانی؛ نگاهی تازه به تربیع و تثلیث

ابراهیم ابراهیم تبار

دوره 11، شماره 4 ، دی 1398، صفحه 135-151

https://doi.org/10.22108/rpll.2019.115123.1437

چکیده
  قصاید خاقانی یکی از دشواریاب‌ترین قصاید موجود در زبان و ادب فارسی است که پژوهش‌های بسیاری دربارۀ شرح ابیات و لغات و ... آن انجام شده است؛ اما همچنان در دیوان اشعارش، به‌نسبت با دیگر دیوان‌های شاعران ...  بیشتر