دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 57، فروردین 1402 
روایت کاتبانه در نسخه‌های خطی دیوان حافظ (با تکیه بر اشتیاق‌نامه‌ها)

صفحه 15-34

10.22108/rpll.2022.134205.2101

امیر درواری؛ سید مهدی زرقانی؛ محمّدجعفر یاحقی؛ محمود رضا قربان صباغ


بررسی انتقادی یک واژه و دو ترکیب در دیوان سوم حکیم رکنا

صفحه 35-51

10.22108/rpll.2022.134214.2100

نسرین توکلی؛ سید مهدی نوریان؛ تقی اژه ای؛ محسن محمدی فشارکی