دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 60، دی 1402