دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تیر 1390 

مقاله پژوهشی

بررسی اجزای کلام در جنیدنامه

صفحه 1-8

میترا پویان مهر؛ یحیی طالبیان