دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1390 
الگوی ساختاری - ارتباطی حکایت‌های حدیقه

صفحه 55-74

بتول میرزایی؛ محمدرضا صرفی؛ فاطمه معین الدینی؛ فاطمه کوپا