دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، آذر 1394 
نقد تصحیح التدوین فی اخبار قزوین

صفحه 19-40

محمد منصور طباطبایی؛ هادی درزی رامندی