دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 34، مرداد 1396 

مقاله پژوهشی

اهمیت نسخة «ایاصوفیا» در تصحیح ترجمة رسالة قشیریه

صفحه 1-10

10.22108/rpll.2017.21651

سیده مریم روضاتیان؛ سید علی اصغر میرباقری فرد


تازی‌سروده‌های خاقانی

صفحه 67-84

10.22108/rpll.2017.21655

محسن حسینی وردنجانی؛ عبدالله رادمرد


معرفی نسخة فارسی حماسة منثور بطّال‌نامه و برخی ویژگی‌های آن

صفحه 99-120

10.22108/rpll.2017.21656

میلاد جعفرپور؛ محمدکاظم کهدویی؛ محمدرضا نجاریان؛ نفیسه ایرانی