دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 52، دی 1400 

مقاله پژوهشی

تحلیل محتوای غنایی منشآت خاقانی

صفحه 1-17

10.22108/rpll.2021.129465.1929

علی شهلازاده؛ میرجلیل اکرمی


هیچ‌کاره نیست

صفحه 19-31

10.22108/rpll.2021.127584.1842

اکرم هراتیان؛ علی اکبر احمدی دارانی