دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 50، تیر 1400، صفحه 1-118 
ضرورت تصحیح مجدّد دیوان جلال طبیب شیرازی

صفحه 33-52

10.22108/rpll.2020.122747.1696

شیرین کبیری؛ مهرداد چترایی عزیزآبادی؛ مریم محمودی