دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، آذر 1391 

مقاله پژوهشی

بررسی محتوا و ساختار «ترسّل اسفزاری»

صفحه 1-24

محمود مدبری؛ محمدرضا صرفی؛ محمدصادق بصیری؛ سیدامیر جهادی