دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، خرداد 1391 

مقاله پژوهشی

سیر عرفانی قرب در متون عرفانی تا سده هفتم هجری

صفحه 1-14

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ الهام شایان


جستاری پیرامون «همای»

صفحه 57-72

اسماعیل شفق؛ جمیله زارعی