دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 56، دی 1401 

مقاله پژوهشی

نگاهی دیگر به مثنوی دولرانی خضرخان امیرخسرو دهلوی

صفحه 1-18

10.22108/rpll.2022.133086.2041

مهدیه اسدی؛ بیژن ظهیری ناو؛ شکرالله پورالخاص