دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 46، تیر 1399، صفحه 1-131 

مقاله پژوهشی

الفتی ساوجی و آثار او

صفحه 1-18

10.22108/rpll.2019.118803.1569

محمدصادق بصیری؛ نجمه حسینی سروری؛ علی جهانشاهی افشار