دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47، مهر 1399 

مقاله پژوهشی

واکاوی چند لغزش در اغراض‌السّیاسه با تأکید بر یک نسخة خطی نویافته

صفحه 1-18

10.22108/rpll.2019.117906.1535

مختار ابراهیمی؛ نصرالله امامی؛ قدرت قاسمی پور؛ رسول کردی


«پندنامه» از عطار نیشابوری نیست

صفحه 49-70

10.22108/rpll.2019.117650.1526

حمیده زینال زاده؛ رحمان مشتاق مهر؛ احمد گلی