دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، دی 1399 

مقاله پژوهشی

روش‌شناسی معرفت در مثنوی مولانا با تکیه بر سنت و مشرب عرفانی

صفحه 1-18

10.22108/rpll.2019.118354.1551

سمانه‌السادات آقادادی؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ طاهره خوشحال دستجردی؛ سیده‌مریم روضاتیان