دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، تیر 1397 

مقاله پژوهشی

شبدیز و گلگون، جلوه‌هایی از ایزد مهر و بهرام

صفحه 1-15

10.22108/rpll.2017.77365

فزونه دوانی؛ محمد فشارکی؛ محبوبه خراسانی


تحلیل و بررسی نسخة خطی تفسیر فارسی محمد بن عبدالرزاق دُنبُلی

صفحه 17-35

10.22108/rpll.2017.77413

علی محمد پشت دار؛ مرتضی حاجی مزدارانی؛ نرگس محمدی بدر؛ علی بصیری پور