دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، دی 1397 
تصحیح چند بیت از سوزنی سمرقندی

صفحه 115-131

10.22108/rpll.2018.107804.1220

مهدی کدخدای طراحی؛ علی محمد گیتی فروز